Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Повик за ангажирање на компанија за осмислување и изработка на едукативни видеа и дебати

Оваа активност е дел од проектот „Give Priority to Gender Equality, поддржан со грант од ЕУ, референтен бр. IPA/2019/413-755. Основна цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост и еднаквите можности за ранливите групи на граѓани во областа на социјалните и економските права, односно во областа на родово засновано насилство, вработување и вработливост, здравствени права, пристап до правда и пристап до фискална транспарентност. Конкретно, овој повик за прибирање на понуди е подготвен во рамките на Стратешка цел 3. Унапредување на нивото на фискална транспарентност на јавните институции од областа на економските и социјалните права.

Фискалната транспарентност на јавните институции во Република Северна Македонија редовно се оценува како несоодветна, како од граѓанскиот сектор и така и од релевантните меѓународни организации и институции.Имено, Извештајот за фискалната транспарентност што го подготвува Стејт Департментот на САД, Извештајот за напредокот на Република Северна Македонија што го подготвува Европската комисија, Индексот за отворен буџет на Меѓународното партнерство за буџети, и многу други релевантни извори, ја потврдуваат ваквата оценка.

Според делот за Македонија од Извештајот за фискалната транспарентност на Стејт Департментот, објавен од Амбасадата на САД, земјата ги исполнува минималните барања за буџетска транспарентност. Буџетот на Република Северна Македонија, вклучително и податоците за јавниот долг, се јавно достапни и јасно ги презентираат планирани трошоци, по категорија и по институција. Сепак, според завршните буџетски сметки, реализираните приходи и расходи во годината не соодветствуваат со она што било планирано во усвоениот буџет. Независниот Државен завод за ревизија редовно ги објавува наодите од своите ревизии, при што извештаите од ревизијата постојано упатуваат на недоследности во работата на јавните институции и даваат препораки за надминување на идентификуваните нерегуларности. Извештаите на Државниот завод за ревизија редовно се разгледуваат во Собранието на Република Македонија, но и покрај тоа не се преземаат никакви мерки за нивно спроведување. Од друга страна, независниот државен ревизор нема институционална моќ и овластувања за да покрене правна акција против јавните институции кои не работат во согласност со законот. Тоа, заедно со критиките за начинот на кој се спроведуваат јавните набавки, се клучните фактори кои ја ставаат Република Северна Македонија во категоријата на земји кои ги исполнуваат минимум стандарди за фискална транспарентност.

Read more...

www.pobarajsovet.mk - Интернет платформа за бесплатни правни совети

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество ја пушти во употреба првата интернет платформа „Побарај совет “ за обезбедување на правна поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство. Преку оваа платформа жените ќе добијат информации за законските можности за заштита од семејно насилство и ќе имаат можност да постават конкретни прашања за надминување на проблемот со насилството и разрешување на проблемите кои се последица на семејното насилство, како што се разводот на брак, старателството над децата, издршката, имотните односи, наследувањето, кривичните дела поврзани со семејното насилство, можностите за итна заштита преку привремени мерки за заштита, итн.

Платформата за правна помош содржи и посебен дел за практичарите од надлежните институции, како што се центрите за социјална работа, полицијата, Основното јавно обвинителство и судовите. Покрај  информациите за законската регулираност и надлежностите на надлежните институции, практичарите ќе имаат можност да постават прашања и да се консултираат при постапувањето во предмети поврзани со семејното насилство.

Веруваме дека платформата „Побарај совет“ ќе овозможи олеснување на пристапот до правда и разрешување на правните проблеми, преку зголемување на нивото на информираност и правно зајакнување на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на вонредна состојба.  Обезбедувањето на навремени правни совети и поддршка согласно специфичните индивидуални проблеми на жените ќе придонесе за нивно правно зајакнување и подготвеност самостојно да се вклучат во постапките за остварување на нивните права пред надлежните институции.

Read more...

Оддаваме почит

Со големо жалење денес ја примивме веста за смртта на професорката Басотова. Со своето учество во работата на Извршниот одбор на ЕСЕ, како и на нејзиното посветено учество на активностите на здружението, резултираа со зголемување на учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, но и со подобрување на статусот и положбата на жената воопшто. Професорката беше член на Извршниот одбор на ЕСЕ во два мандати, односно од 2001 до 2009 година. И благодариме за нејзината несебична поддршка низ годините и во оваа прилика и оддаваме посебна почит.

Read more...

Може ли да се следи спроведувањето на Цел 16.3?

Агендата 2030 за одржлив развој и 17-те Цели за Одржлив Развој  претставуваат глобален повик за акција за да се стави крај на екстремната сиромаштија, за да се обезбеди одржлива иднина и развој на нашата планета и за да им се овозможи на сите луѓе да уживаат еднакво во мир, правда и просперитет.

Развојната Цел 16.3 – Промовирање на владеење на правото на национално и меѓународно ниво и обезбедување на пристап до правда за сите, претставува централен елемент од шеснаесеттата развојна цел и ја препознава поврзаноста на пристапот до правда, намалувањето на сиромаштиjата и инклузивниот одржлив развој. Оваа цел обезбедува единствена можност да се даде рефлексија за тоа како националните влади можат да осигураат дека економскиот раст и развој и стратегиите за надминување на сиромаштијата го опфаќаат и пристапот до правда и иницијативите за правно зајакнување, како интегрален дел за остварување на овие цели.

Read more...

Семејното насилство може да има и фатален крај

Повеќе од 60% од убиствата на жени во Македонија е извршено од страна на нивниот партнер. Карантинот покажа дека семејното насилство може да има и фатален крај

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre