Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Повик за ангажирање на правно лице за осмислување и спроведување на активности и промоција на работењето на ЕСЕ на полето на недискриминацијата и еднаквост

Оваа активност е дел од проектот “Give priority to gender equality” поддржан со грант од ЕУ, референтен бр. IPA/2019/413-755. Основна цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост и еднаквите можности за ранливите групи на граѓани во областа на социјалните и економски права, односно во областа на родово засновано насилство, вработување и вработливост, здравствени права, пристап до правда и пристап до фискална транспарентност

1.    Основни и посебни цели

Основна цел на овој ангажман е осмислување и спроведување на активности, односно организирање на јавни настани, комуникација со јавноста и медиумите во време на пандемија, како и промоција на работењето на ЕСЕ на полето на промовирањето на недискриминацијата и еднаквоста во општеството. Во оваа насока предвидено е ангажирање на новинар за подготовка на план за реализирање на наведените посебни цели/активности:

Read more...

Услови за ангажман на експерти

Подготовка на инструмент за следење на родовата еднаквост во судовите и јавните обвинителства

Во Стратегијата за реформи во правосудството 2017-2022 и Одлуката на Владата за приоритетите на Владата за 2020 година[1], реформата на правосудниот систем е издвоена како еден од стратешките приоритети на државата. За потребите на најавените реформи, во 2019 година со поддршка на Британска амбасада Скопје и PricewaterhouseCoopers Macedonia беа подготвени функционални анализи за Апелационите судови, Врховниот суд и Јавното обвинителство во Р.С.Македонија, како и Планови за подобрување  на состојбите во наведените правосудни институции.  Во процесот на подготовка на функционалните анализи и плановите за подобрување, прашањето на родовата еднаквост беше издвоено како посебно прашање, што резултираше во дефинирање на посебен сет на препораки за унапредувањето на состојбите со родовата еднаквост во судскиот и јавнообвинителскиот систем.

Здружението ЕСЕ беше вклучено во подготовката на делот за родовата еднаквост во рамките на функционалните анализи и развиените планови за подобрување на судството и јавното обвинителство. Со анализите и плановите за подобрување беа опфатени следните приоритетни области од работата на судството и јавното обвинителство: внатрешна организација; независност и непристрасност; човечки ресурси; ефикасност и квалитет на работа; транспарентност и отчетност; и услови за работа.  Подготвените анализи укажаа на низа слабости и пречки постигнување на родовата еднаквост од аспект нa даватели или носители на правда.

Оттаму, како последователна активност во рамките на стратешкиот план на ЕСЕ 2020-2024 планирано е следење на состојбите со родовата еднаквост во судството и јавното обвинителство врз основа на наодите од функционалните анализи и препораките во плановите за подобрување.  Операционализирањето на оваа активност е предвидена во рамките на институционалниот грант „Give Priority to Gender Equality”, кој ЕСЕ го спроведува со поддршка на Европска Комисија под референтен број EuropeAid/164650/DD/OPR/MK.

Read more...

Vital Role of Law in the COVID-19 Response - Right to Health - Gender

https://www.idlo.int/publications/vital-role-law-covid-19-response-key-lessons-advancing-right-health

Direct Link to Full 8-Page IDLO Publication:

https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo_vital_role_law-covid19-final.pdf

At both global and local levels, the law is a powerful tool for advancing the right to health and addressing public health emergencies. Now more than ever, strong legal capacity is needed to support effective national and international responses to the COVID-19 pandemic.

Source: WUNRN – 02.09.2020

 

Tips for Internet Safety - Infographic - Gender

Take Back The Tech! is a call to everyone, especially women and girls, to take control of technology to end violence against women.

https://www.takebackthetech.net/blog/easy-tips-internet-safety

Read more...

#LearningNeverStops UNESCO Campaign for Girls' Education Amidst COVID-19

11 million.

That’s the number of girls who might not return to school this year due to COVID-19’s unprecedented education disruption.

This alarming number not only threatens decades of progress made towards gender equality, but also puts girls around the world at risk of adolescent pregnancy, early and forced marriage, and violence. For many girls, school is more than just a key to a better future. It’s a lifeline.

Join UNESCO's Global Education Coalition in a new #LearningNeverStops campaign to ensure that every girl is able to learn while schools are closed and return to the classroom when schools safely reopen. Let’s speak out for the 130 million girls who were already out of school before the pandemic, and work together to safeguard their right to education.

It’s time to turn this crisis into an opportunity to build back equal. And it starts NOW!

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre