Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Со што резултираше досега инцијативата за “Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување”

Во рамките на оваа инцијатива изминатите месеци се спроведоа активности под трите клучни компоненти, односно:

- Формирање на Совети во заедницата по однос на јакнење на отпорноста на ромските заедници кон кризи и непогоди, во кои активно учествуваат претставници на ромските заедници, на граѓанските организации, како и претставници на институциите на локално ниво.

Текот на целата инцијатива можете да ја проследите преку видео извештајот

 

 

- Утврдување на проблемите и потребите на заедницата по однос на одговор кон кризи, преку спроведување на истражување во ромските домаќинства, и визуелизација на состојбите преку подготовка на 60 фото пораки.

Анализа на главните наоди од теренското истражување за перцепцијата на Ромската популација за условите за живеење, пристапот до различни права и услуги, одговорот од страна на државата и останатите чинители за време на пандемијата со Ковид-19

 

 

Фотопораки по општини

 

Шуто Оризари

Ѓорче Петров

Карпош

Прилеп

 

- Подготовка на Локални  планови за јакнење на отпорноста на ромските заедници кон кризи од страна на Советите во заедницата,  и учество на Ромските заедница во процесот на нивното креирање.

Плановите на Ромски јазик по општини

 

Шуто Оризари

Ѓорче Петров

Карпош

Прилеп   

 

 

Граѓанското општество ги повикува светските лидери да ги интегрираат човековитете права во еколошката политика

Над 150 граѓански организации и претставници на академската заедница, вклучувајќи го и ЕСЕ потпишаа отворено писмо во кое ги повикуваат светските лидери да ги интегрираат човековите права во глобалната и националната политика и практика за животна средина.

Во пресрет на историските договори за климата и природата што се склучуваат следниот месец, повеќе од 150 граѓански организации и претставници на академската заедница, од повеќе од 50 земји, објавија отворено писмо во кое ги повикуваат светските лидери да ги интегрираат човековите права во  политиката за животна средина.

За повеќе информации околу оваа инцијатива прочитајте го:

OGP joined the North Macedonian multi-stakeholder forum to discuss their fifth OGP action plan

"Earlier today, OGP joined the North Macedonian multi-stakeholder forum to discuss their fifth OGP action plan, which has commitments by the Executive, Legislative and Judicial branches. The first of its kind in the region and an important step towards an #OpenState". (OGP tweet)

Read more...

Национална конференција - Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

На ден 28.09.2021 година Здружение ЕСЕ организираше Национална конференција во рамки на работата на Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.

На конференцијата воведни обраќања дадоа Јасминка Фришчиќ, Извршна директорка на ЕСЕ и Д-р Џихан Тавила од канцеларијата на Светската здравствена организација во Северна Македонија.

„Во спроведување на оваа инцијатива покрај тимот на ЕСЕ, учествуваа и 39  претставници на граѓанските организации и членови на заедницата, 49 членови на Советите на заедницата, а минимум 2.500 Ромски домаќинства земаа активно учество во утврдување на потребите на своите заедници. Заедно со претставниците на ромските граѓански организации, Ромската заедница и претставниците на институциите на локално ниво во општините Прилеп, Шуто Оризари, Ѓорче Петров и Карпош, во населбите во кои живеат Ромите, работевме на популаризирање и промовирање на идејата за подготовка, навремен одговор и справување со различни видови на кризи од страна на самата заедница, како и на утврдување на можни бариери со кои се соочува оваа заедница, а кои можат да оневозможат или пролонгираат процесот на подготовка, навремен одговор и справување со различни видови на кризи“, истакна Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ, при тоа потенцирајќи го значењето на активното вклучување на ромската заедница во иницијативата, како и потребата од јакнење на соработката меѓу различните чинители на локално ниво.

Read more...

Поврзување на националните и локалните политики за унапредување на правата на Ромите и политиките за управување со кризи

На 15 септември во хотел Мериот се одржа стратешката работилница во рамки на проектот за зголемување на отпорноста на Ромската заедница за кризи и кризни состојби. На работилницата присуствуваа 18 учесници, претставници на Ромските партнерски организации и членови на Советите на заедницата во општина Шуто оризари, Ѓорче петров, Карпош и Прилеп. Стратешката работилница на ЗООМ ја следеа 16 учесници.

На работилницата се дискутираше за вклучување на приоритетите и потребите на Ромските заедници во политиките за Ромски прашања и кризни состојби, со цел намалување на ранливоста и поголема подготвеност на локалните Ромски заедници за справување со криза и кризни состојби. Во таа смисла на оваа работилница најпрвин беа презентирани идентификуваните проблеми во ромските заедници, а потоа беше презентирана првичната анализа на содржината на политиките за Роми и политиките за управување со кризи. 

По ова следеше дискусија за секоја одделна општина и начинот на кој националните и особено локалните политики можат да содржат мерки и активности кои ќе значат надминување на утврдените проблеми и со тоа зголемување на отпорноста на ромската заедница.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre