Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Проект: „Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда“

Здружението ЕСЕ беше дел од информативната средба за граѓански организации вклучени во проектот  на Асоцијацијата Сонце од Тетово ,,Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда“, кој е финансиски поддржан од Фондација Отворено Општество Македонија - ФООМ.

На средбата, претставникот на ФООМ ги информираше учесниците за поддршката која ФООМ ја обезбедува генерално во рамките на мрежната стратегија за правно зајакнување, како и поддршката за оваа иницијатива.

Претставниците на Асоцијацијата Сонце дадоа осврт на претходно постигнатите резултати на ова поле, при што нагласија дека  овој проект ќе  овозможи понатамошно јакнење на капацитетите на  веќе воспоставените структури, како што се медијаторите и локалните акциски групи во заедниците во кои работат.

Read more...

Национален форум: Промовирање на извештај за владеењето на правото и обезбедување на еднаков пристап до правда за сите како една од Целите за одржлив развој

Препознавајќи го значењето на пристапот до правда како посебна развојна цел, Здружението ЕСЕ и Коалиција Маргини, со финансиска поддршка од Фондација Отворено Општество Македонија (ФООМ) организираше национален форум за презентирање на извештајот за имплементирањето на оддржливата развојна цел на Обединети Нации „Промовирање на владеењето на правото и обезбедување на еднаков пристап до правда за сите“.

Целите за одржлив развој (SDG's) претставуваат глобален повик за акција на ОН за да се стави крај на екстремната сиромаштија, да се обезбеди одржлива иднина, заштита на животната средина и да се овозможи луѓето да уживаат еднаквост мир и правда. Притоа,  пристапот до правда е препознаена како посебна оддржлива развојна цел, чија имплементација директно придонесува за економскиот развој на општеството.

Националниот форум се оддржа на ден 14ти февруари 2019 година, од 12:00 до 14:00 часот и на истиот беа презентирани главните наоди од извештајот, на кој учество земаа над 40 претставници на владата, министерствата, институциите, граѓанските организации и меѓународните организации кои работат на ова поле.

Read more...

Консултативен процес на високо ниво со цел трансформација на здравствениот систем

ЕСЕ е дел од настанот одржан со цел за постигнување на универзална покриеност со здравствена заштита, со фокус на човечките ресурси во здравствениот систем. Настанот е организиран од МЗ во соработка со СЗО, а учествуваа и претставници од Министерствата за здравство на Бугарија, Албанија и Црна Гора. На настанот се дискутираше по однос на мерките кои треба да се преземат со цел зајакнување на човечките ресурси во здравството, со фокус на примарното ниво. И истиот има цел да се обезбедат достапни и квалитетни здравствени услуги за населението.

 

 

 

Промовирање на цел 16.3 и потребата за нејзино имплементирање во нашето општество

Препознавајќи го значењето на пристапот до правда како посебна развојна цел, заедно со Коалицијата Маргини и финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ), инициравме процес на промовирање на цел 16.3 и потребата за нејзино имплементирање во нашето општество. За таа цел, во текот на минатата година беше подготвен основен извештај за состојбите со владеењето на правото и пристапот до правда во нашата држава. Токму за оваа проблематика зборуваме и за Види Вака.

 

Реакција на информацијата објавена од Министерството за труд и социјална политика на РМ за усвојување на Оперативниот план за вработување за 2019 година со издвојување на рекордни 1,1 милијарда денари

 

На 05.02.2019 година, Министерството за труд и социјална политика, објави информација во која наведува дека Владата на РМ го усвоила Оперативниот план за вработување за 2019 година, а за оваа намена од буџетот на државата издвоила „рекордни 1.1 милијарда денари“ наменети за преквалификација и до едукација на невработени лица.

Би сакале да ја информираме јавноста дека средствата кои се издвоени за спроведување на активните политики за вработување за 2019 година, не претставуваат рекорден износ на средства кои досега се издвоени за оваа намена, односно претставува само зголемување од 5% во однос на 2018 година, кога биле извоени 1.045.794.835 денари. Па така, од ваквата минимална промена во износот на издвоени средства, не може да се очекува некое значително зголемување во опфатот на крајни корисници со предвидените мерки за вработување во однос на претходните години.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre