Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Трговија со луѓе за 2018 година

Трговија со луѓе за 2018 година

Во овој инфографик се прикажани податоците за трговијата со луѓе во 2018 година, како и податоци за периодот од четири години претходно, соодветно на нивната расположливост.

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre