Анализа на нивото на Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Анализа на нивото на  Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година