Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Истражување  за  искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани