Како макроекономските политики влијаат врз расположливите средства за финансирање на јавното здравство во периодот од 2011 до 2018 година?

Како макроекономските политики влијаат врз расположливите средства за финансирање на јавното здравство во периодот од 2011 до 2018 година?