Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година