Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?

Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?

Колку е зголемено нивото на отвореност во работењето на јавните институции пет години по вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство?

 

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre