Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година

Јавниот буџет за здравство на РМ за 2016 година не е прогресивен

Анализата на буџетот за здравство на РМ покажува дека во 016 година, како и во изминатите десет години, за здравство ќе се трошат во просек 16% од вкупниот буџет на државата. При распределбата на средствата по јавни сектори не е запазен принципот на буџетирање засновано на приоритети, туку распределбата е базирана на примена на однапред  развиена математичка формула за алокација. Оттука, ваквиот буџет не предвидува средства и активности кои реално ќе одговараат на потребите на граѓаните за здравствени услуги и здравствена заштита, туку едноставно здравјето на граѓаните зависи од целокупната буџетска политика на Владата на РМ (види графикон 1).

Аларм 32 – Буџетот  за здравство на РМ за 2016 година

 

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre