Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Водич за заштита од вознемирување на работното место

Вознемирувањето на работното место претставува сериозен општествен проблем што до неодамна го немаше добиено потребното внимание ниту од пошироката јавност ниту од надлежните институциите во нашата држава. Ова делумно се должеше на фактот дека до 2013 година немаше посебен закон што ја регулира оваа појава, односно иако вознемирувањето од 2005 година беше регулирано во Законот за работни односи, сепак не постоеше „прецизно утврдена постапка и механизми за превенирање и справување со случаите на вознемирување на работното место“.

Во 2013 година беше усвоен Законот за заштита од вознемирување на работното место со што се утврди системска основа за превентивно дејствување и процесуирање на случаите на вознемирување на работното место. Во Законот се содржани одредбите за заштита и се пропишани процедурите и механизмите што им стојат на располагање на жртвите на вознемирување на работното место. Одредбите за заштита од сексуално вознемирување се однесуваат на вработените лица, но и на кандидатите за вработување.

Водич за заштита од вознемирување на работното место

 

 

 

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre