Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство

Прирачникот за постапување на судиите во случаите на семејно насилство подготвен со крајнацел зголемување на степенот на судска заштита на жртвите на семејно насилство во граѓанските и кривичните судски постапки. Во истиот се вклучени детални информации за природата, карактеристиките, законската регулираност на семејното насилство, постапувањето на судиите во заштитата на жртвите и санкционирањето на насилното однесување на насилниците. Прирачникот е наменет за граѓанските и кривичните судии кои одлучуваат по предмети поврзани со семејното насилство и истиот може да се користи со цел соодветно применување на законските одредби кои налагаат заштита на жртвите на ова поле.

Впрочем, појдовна основа за подготовката на овој прирачник е фактот дека граѓанскоправниот и кривичноправниот систем на заштита претставуваат значаен механизам за заштита на жртвите на семејно насилство, при што од соодветната примена на законските одредби во пракса зависи сигурноста и безбедноста на жртвата и третманот на овој проблем во нашето општество. Истовремено, се упатува јасна порака кон насилниците за недозволивоста на нивното однесување и можноста за санкционирање и изрекување на законски предвидените казни. Од друга страна судиите можат активно да ги застапуваат интересите на жртвата и со тоа да повикаат на повисок степен на соработка и координација помеѓу останатите институции вклучени во системот на заштита, како што се обвинителството, полицијата, центрите за социјална работа и др.

Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство

 

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre