Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Преглед на правната заштита на жртвите од вознемирување на работното место

Вознемирувањето на работното место и неговата законска регулираност во 2013 година ги создаде основите за уредување на правата, обврските и одговорностите на работодавачите и вработените во врска со спречување на оваа појава, како и утврдување на мерките и постапката за заштита на жртвите од вознемирување на работното место. Од друга страна, пак, наодите од спроведеното истражување за организациските политики и институционалниот одговор во однос на појавата на вознемирување на работното место и анализата за степенот на имплементација на Законот за заштита од вознемирување на работното место, укажаа на неизбежната потреба од понатамошно надградување и унапредување на постојната законска рамка за регулирање на оваа појава.

За оваа цел, а и поради добивање на посеопфатни сознанија за регулираноста на појавата на вознемирување на работното место, изработивме споредбена студија на релевантната меѓународна и регионална законска рамка, од една страна и на постојната национална правна рамка на ова поле, од друга страна. Имено, целта на оваа студија е да ги анализира позитивните законски прописи и добри практики во однос на појавата на вознемирување на работното место во земјите членки и земјите аспиранти за влез во ЕУ, со цел тие да послужат како пример за унапредување на законската рамка за вознемирување на работното место во Република Македонија.

Read more...

In 2015, there was no progress in the level of transparency of public institutions in the Republic of Macedonia

  • Five of the twenty monitored institutions did not publish any data on their program and financial/budgetary operations(Ministry of Health, Institute of Public Health of the Republic of Macedonia, Skopje Health Center, Kochani Center for Public Health and Shuto Orizari Municipality).
  • Thirteen of the twenty monitored institutions did not publish any data on their financial/budgetary operations, including the Ministry of Health, Institute of Public Health, Skopje Health Center, Skopje Center for Public Health, the Ministry of Labor and Social Policy, Kochani Center for Public Health, the Government of the RM, the Municipality of Shuto Orizari, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Culture, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Interior and the Ministry of Justice.
  • Not one of the twenty monitored institutions in 2015 had published:a Budget Calendar, a Pre-budget Statement; a simplified version of the Budget (Citizens Budget); the proposed supplementary Budget and an Audit Report.

Read more...

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre