Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Водич за отворена влада - Наменски извештај

Во сржта на отворената влада се идеите за транспарентност, учество и одговорност. Како работна дефиниција:

транспарентност значи дека јавноста ги разбира работењето на својата влада;

учество значи дека јавноста може да влијае врз работењето на владата преку вклучување во процесите на креирање јавни политики и во работата на давателите на јавни услуги;

одговорност значи дека јавноста може да ја повика владата на одговорност за политиките и за испораката на услугите

Водичот го изработи иницијативата „Транспарентност и одговорност“ (ИТО). Неговата цел е да се поддржат владите и граѓанските организации во унапредување на транспарентноста, одговорноста и учеството, особено како дел од партнерството „Отворена влада“. Во него се истакнати практични, мерливи, конкретни и изводливи чекори коишто владите може да ги преземат и ги преземаат заради унапредување на отворената влада.

Повеќе

JUSTICE PROGRAMS FOR PUBLIC HEALTH, a good practice guide

ACCESS TO JUSTICE is integral to improving public health and achieving broader development goals. Socially excluded people, in particular, experience human rights violations that harm their health and well-being. These violations include police harassment, sexual violence, unlawful discrimination, land dispossession, forced medical interventions, and denial of essential services. Access to justice programs can—and should—play a critical role in addressing and deterring these abuses.

Since 2007, the Open Society Public Health Program has experimented with a variety of approaches to improve access to justice for socially excluded groups, with a focus on health. These approaches regard such groups as vital actors in the justice system, rather than as its victims or passive beneficiaries. This Good Practice Guide reflects key lessons that we and our partners have learned.

While it draws on our work with sex workers, people who use drugs, people living with HIV, people in need of palliative care, Roma, and people with intellectual or psychosocial disabilities, many of its lessons apply more broadly. This Guide builds on our 2013 publication Bringing Justice to Health: The Impact of Legal Empowerment Projects on Public Health. It is complemented by a virtual toolkit [http://namati.org/resources/justice-programs-publichealth-virtual-toolkit/] that offers a wide range of resources for implementers and donors working to advance the health and human rights of socially excluded groups.

Read more...

Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година

- Ниту една од осумнаесетте мониторирани институции во 2014 година не објавила: предбуџетска изјава; предлог-буџет; поедноставена верзија на буџетот (граѓански буџет); предложени измени и дополнувања на буџетот, како и буџетски документи во отворен формат.

- Само четири од осумнаесетте мониторирани институции во 2014 година објавиле информации за лицето одговорно за посредување со информации од јавен карактер и листа на информации од јавен карактер.

- Институтот за јавно здравје на РМ; Здравствениот дом, Скопје; Центарот за јавно здравје, Кочани.

- Министерството за образование и наука и Министерството за надворешни работи во 2014 година не објавиле ниту еден документ што се однесува на нивното буџетско и програмско работење.

- Министерството за здравство на РМ; Центарот за јавно здравје, Скопје и општините Шуто Оризари, Виница и Пехчево во 2014 година објавиле само по еден од вкупно 16 програмски и буџетски документи.

Read more...

Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор

Преводот на овој прирачник на македонски јазик е подготвен од страна на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) како дел од активностите на здружението за унапредување на транспарентноста и отчетноста zна јавните институции во РМ. Овие активности на ЕСЕ се поддржани од Фондација Отворено Општество Македонија.

Преводот на прирачникот има за цел да им овозможи на граѓаните на Р. Македонија полесно да дојдат до материјали поврзани со транспарентност, отчетност и граѓанско учество на македонски јазик.

Прирачникот содржи илустрирани објави и најдобри практики за: Обелоденување на средствата, Буџети, Финансирање на изборни кампањи, Финансии за климатските промени, Отворени владини податоци итн.

Прочитај повеќе...

 

Препораки за унапредување на спроведувањето на програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грлото на матката

Здружението ЕСЕ од 2012 година врши мониторинг на спроведувањето  на Програмата за рана детекција на малигни заболувања со посебен осврт на компонентата за скрининг, односно рано откривање на карцином на грлото на матката. Врз основа на резултатите од мониторингот на оваа Програма, Здружението ЕСЕ согледа дека постојат потреби за унапредување во спроведувањето на Програмата и со таа цел формираше работна група составена од релевантни експерти (листата на лица вклучени во работната група е дадена во АНЕКС 4) што работеше на подготовка на предлог мерките за унапредување на спроведувањето на Програмата. Овој документ е подготвен од страна на работната група и има за цел да даде препораки до Министерството за здравство со цел зголемување на опфатот на жени и унапредување на квалитетот на услугите предвидени со Програмата за скрининг за карцином на грлото на матката.

Препораки за унапредување на спроведувањето на програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грлото на матката

 

 

 

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre