Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Во период кога се бележи драстичен пораст на доенечката смртност кај Ромите, Владата на РМ и Министерството за здравство ги кратат активностите и средствата наменети за унапредување на здравјето на мајките

Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на имплементацијата на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во периодот од 2011 до 2015 година

Правото на здравје и превентивна здравствена заштита на мајките и децата е гарантирано со Уставот на РМ, Законот за здравствена заштита и други политики и програми насочени кон унапредување на здравјето на мајките и децата (Стратегија за безбедно мајчинство, Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата итн.).

Владата на РМ е должна да го обезбеди ова право преку издвојување и реализирање на максимално расположливите ресурси во буџетот на РМ, притоа гарантирајќи дека сите граѓани, без исклучок, ќе имаат еднаков пристап до здравствените услуги. Дополнително, Владата на РМ треба планирањето на идните мерки и активности за здравствена заштита да го заснова врз реалните потреби на мајките и децата и врз ефектите што ги имаат постојните мерки за унапредување на состојбите.

Read more...

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre