Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата

Целта на оваа анализа е да се направи проценка на севкупната оптовареност на домаќинствата за негата и грижата за полнолетните лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби, како резултат на хронична прогресивна болест, инвалидитет или старост.

За таа цел во документот се анализирани две главни прашања: користење на времето за давање неплатена нега од страна на примарниот давател на нега во домаќинството и финансиските трошоци поврзани со негата на лицето.

Дополнително беа анализирани и социоекономските и демографските карактеристики на домаќинствата.

Анализата е подготвена со цел да послужи како основен документ за застапување базирано врз докази, чија основна цел е да се унапреди негата на овие лица и да се унапредат социоекономските услови на семејствата што им даваат нега на овие лица во нивните домаќинства.

Read more...

Преглед на правната заштита на жртвите од вознемирување на работното место

Вознемирувањето на работното место и неговата законска регулираност во 2013 година ги создаде основите за уредување на правата, обврските и одговорностите на работодавачите и вработените во врска со спречување на оваа појава, како и утврдување на мерките и постапката за заштита на жртвите од вознемирување на работното место. Од друга страна, пак, наодите од спроведеното истражување за организациските политики и институционалниот одговор во однос на појавата на вознемирување на работното место и анализата за степенот на имплементација на Законот за заштита од вознемирување на работното место, укажаа на неизбежната потреба од понатамошно надградување и унапредување на постојната законска рамка за регулирање на оваа појава.

За оваа цел, а и поради добивање на посеопфатни сознанија за регулираноста на појавата на вознемирување на работното место, изработивме споредбена студија на релевантната меѓународна и регионална законска рамка, од една страна и на постојната национална правна рамка на ова поле, од друга страна. Имено, целта на оваа студија е да ги анализира позитивните законски прописи и добри практики во однос на појавата на вознемирување на работното место во земјите членки и земјите аспиранти за влез во ЕУ, со цел тие да послужат како пример за унапредување на законската рамка за вознемирување на работното место во Република Македонија.

Read more...

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre