Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Во период кога се бележи драстичен пораст на доенечката смртност кај Ромите, Владата на РМ и Министерството за здравство ги кратат активностите и средствата наменети за унапредување на здравјето на мајките

Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на имплементацијата на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во периодот од 2011 до 2015 година

Правото на здравје и превентивна здравствена заштита на мајките и децата е гарантирано со Уставот на РМ, Законот за здравствена заштита и други политики и програми насочени кон унапредување на здравјето на мајките и децата (Стратегија за безбедно мајчинство, Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата итн.).

Владата на РМ е должна да го обезбеди ова право преку издвојување и реализирање на максимално расположливите ресурси во буџетот на РМ, притоа гарантирајќи дека сите граѓани, без исклучок, ќе имаат еднаков пристап до здравствените услуги. Дополнително, Владата на РМ треба планирањето на идните мерки и активности за здравствена заштита да го заснова врз реалните потреби на мајките и децата и врз ефектите што ги имаат постојните мерки за унапредување на состојбите.

Read more...

Overview of court cases related to violations of labor rights, with a focus on cases of discrimination and harassment in the workplace

Monitoring the level of implementation of women’s human rights, with a focus on violence against women, is an essential part of the work of ESE Association. Observance of the principles of equal opportunities and equal treatment, and the prohibition of discrimination and violence against women are issues of special interest to the Association, and recently, we have followed their implementation and observance by monitoring the caselaw 1, i.e. we have monitored court cases on an ongoing basis and inspected cases closed in the area of violence against women. In addition, the situation regarding harassment in the workplace as a special kind of discrimination, has been the subject of our research on several aspects such as its legal regulation; its presence among female persons and the level of awareness of female employees regarding the use of existing mechanisms for their protection in cases of harassment in the workplace.

Read more...

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre