Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence

One of the strategic orientations of Association ESE is the enhancement of the level of legal protection for women who have suffered domestic violence. Association ESE recognizes the importance of effective legal protection through free legal aid in this regard, and that the provision of free legal aid for women can contribute to decreasing the rate of domestic violence in the country. This happens, in particular, when the civil court issues restraining orders. In 2015 Association ESE undertook initial steps for calculating the costs related to the provision of legal protection for women who had suffered domestic violence, as part of its efforts directed toward putting pressure on the Government to increase access to free legal aid and allocate sufficient funds for provision of legal services for women who have suffered domestic violence.

In this regard, in 2015 Association ESE conducted cost analysis for legal assistance in domestic violence cases by calculating the costs for legal advice, preparation of written submissions, and court representation. These costs are usually incurred by the woman involved or, for those who access ESE assistance, the costs are incurred by ESE. What was evident from the calculations is that the state fails to allocate adequate funds for legal aid, including court representation in cases of domestic violence. As a result, the women who have suffered domestic violence are left on their own to find their own funds to seek protection.

Read more...

Кои се компаниите кои им донирале на јавните институции за справување со COVID – 19 и во исто време оствариле приход од државата преку склучување на договор за јавна набавка

Во периодот кога нашата земја и целиот свет се соочува со огромен предизвик како што е пандемијата од корона вирусот, голем број граѓани, претпријатија и меѓународни организации преку различни  и филантропски активности  обезбедија на јавните институции донации на материјални и финансиски средства, а со цел да помогнат кога е најнеопходно. Повеќето донатори, заради јавен интерес и потребата да се сочува јавното здравје, своите донации во опрема и финансиски средства ги наменија и испорачаа до јавните здравствени установи како еден од клучните сектори за справување со епидемијата. Имено, во овој период, неспорно се покажа дека донациите претставуваат важен извор на средства за јавниот здравствен систем, медицинскиот персонал и пациентите.

Во РС Македонија (РСМ), донациите се регулирани со Законот за донации и спонзорства во јавни дејности, со кој јасно и прецизно се уредени предметот и целта на донациите во јавен интерес, со точно определени права и обврски за давателот и примателот на донацијата по однос на склучениот писмен договор за донација. Последователно на ова, а согласно законот, секоја донација за јавен интерес мора да е транспарента и достапна за пошироката јавност, со податоци за идентификација на донаторот, нејзиниот состав, финансиска вредност како и податок за целта и намената на донацијата. Во спротивно, доколку при контрола се утврдат неправилности и злоупотреба при користење на донацијата,  за прекршителите се предвидени парични казни.

Read more...

 
 
     
 
 
       

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre