Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ВООПШТО ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  треба да претставуваат основен принцип и вредност на секоја земја/Влада во светот со кој ќе се осигури поголема доверба во стабилноста на земјата и поголеми инвестиции и развој.

РЕАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ претставува обезбедување на информации на барање на јавноста и таа се мери преку анализа на постапките за пристап до информации од јавен карактер, за секоја институција поодделно.

ПРОАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  претставува доброволно објавување на информации и документи од страна на институциите, и таа се мери преку  мониторинг на објавувањето или необјавување на клучни документи и информации.

Повеќе...

Read more...

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

 

РЕАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ претставува обезбедување на информации за работењето на некоја јавна институција по претходно поднесено барање за пристап до информации од јавен карактер. Односно, станува збор за транспарентност преку примена на постапки пропишани со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Повеќе...

Read more...

Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

ПРОАКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  претставува објавување/пристапност на документи и информации за работењето на јавните институции, без истите да бидат побарани од страна на граѓаните. Проактивното објавување на документите кои во себе содржат податоци за работењето на јавните институции, со фокус на информации за нивното финансиско работење, претставува основа која им овозможува на граѓаните информирано да се вклучат во процесите на донесување на одлуки, самостојно да бараат промени, или пак да ги повикаат политичките избраници на одговорност.

Повеќе...

Read more...

The impact of court fees and costs and information about exemption from payment of court fees and costs as an obstacle or opportunity in respect of court protection for women who have suffered domestic violence

The Association ESE is continuously working to improve the court protection of women who have suffered domestic violence, with a special focus on facilitating access to family dispute proceedings. Recognizing the importance and urgent need of women to address the legal issues of domestic violence, ESE in 2019 undertook an initial survey to determine the impact of court fees and costs and the awareness of the practice of legal opportunities for exemption from court costs among women who have suffered domestic violence. In this field, we aim to determine the current situation and identify the obstacles that women face as they try to resolve legal issues in court as a result of the domestic violence suffered. 

The initial analysis from 2019 collected data from women who in the current year applied for free legal aid in ESE. This analysis covered all types of court proceedings in family disputes with the conclusion that women lead an average of two procedures in family disputes. Women have limited financial power to pay court costs with small differences for different proceedings, and few asked for exemption from payment of costs because they were not informed about this possibility before initiating the proceedings.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre